Služby

Nabízíme:

komplexní přípravu staveb ve všech stupních projektové dokumentace (studie, investiční záměry, projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, zadání stavby, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby v oborech:

  • projekty dopravních staveb všeho druhu od dálnic přes městské komunikace až po cyklistické stezky, parkoviště nebo účelové hospodářské komunikace
  • projekty oprav a novostaveb mostních konstrukcí, lávek a opěrných, zárubních zdí a protihlukových zdí
  • projekty staveb kanalizací, vodovodů, nízko a středotlakých plynovodů
  • projekty staveb a úprav vodotečí, meliorací, rybníků, sedimentačních nádrží
  • projekty staveb a rekonstrukcí výrobních základen, obaloven a betonárek
  • projekty staveb a přeložek telekomunikačních zařízení a veřejného osvětlení
  • inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • urbanistické studie, územní plány, projekty dopravních opatření
  • autorské dozory, stavební dozory a dozory na kontrolu dodržování kvality stavebních prací - odbornou konzultační a expertní činnost, posudky v oboru dopravních staveb, odbornou pomoc investorům při posuzování problémů s projektovou dokumentací nebo při realizaci stavby - nabídkové rozpočty silničních, mostních a vodohospodářských staveb